PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Súťaž bola ukončená.

Gratulujeme všetkým 30 výhercom.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

PREAMBULA

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Tankuj EVO a vyhraj“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž. Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke tankujevo.sk .

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“ ).

1. Účel súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho produktov, vernostného programu  „BONUS klub“ a aplikácie „Slovnaft GO“ prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a  propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.slovnaft.sk , www.bonusklub.sk , www.tankujevo.sk , v internom  periodiku Panoráma organizátora súťaže, v online magazíne https://drivemagazine.eu/ ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže https://www.facebook.com/MySlovnaft/ a https://www.instagram.com/myslovnaft . Fyzické osoby, ktoré sa stanú výhercami hlavnej ceny budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora súťaže.

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A PREVÁDZKOVATEĽ WEB STRÁNKY SÚVISIACEJ S AKCIOU (tankujevo.sk)

2.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „ organizátor“ alebo „ prevádzkovateľ “).

3. Účasť v súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej aj ako „zákazník“,   „účastník“ alebo „dotknutá osoba“ ). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmto súťažným poriadkom v celom rozsahu.

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora súťaže.

4. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na čerpacích staniciach organizátora súťaže na území SR (ďalej len „ČS“ ) od 1. decembra 2021 do 28. februára 2022 .

5. PODMIENKY ZAPOJENIA DO SÚŤAŽE:

5.1. Podmienkou zaradenia do súťaže je registrácia zákazníka a uskutočnenie nákupu v súlade s týmto súťažným poriadkom. Zákazník sa môže registrovať:

 • cez web tankujevo.sk ( všetci zákazníci vrátane členov BONUS klubu )
 • cez aplikáciu Slovnaft GO ( len členovia BONUS klubu ).

5.2. Registrácia cez web

Členovia BONUS klubu

Členom BONUS klubu stačí zaregistrovať iba jeden krát ich BONUS kartu. Ak zákazník po zaregistrovaní BONUS karty uskutoční nákup s jej použitím, a tento nákup bude spĺňať podmienky súťaže, transakcia bude do žrebovania zaradená automaticky, bez potreby registrácie jednotlivých nákupov.

Postup:

 • zaregistrujte svoju BONUS kartu prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke tankujevo.sk , a to:
  • vyplnením 16 miestneho čísla svojej BONUS karty,
  • udelením súhlasu s pravidlami súťaže a na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku,
  • potvrdením registračného formulára resp. jeho odoslaním po kliknutí na tlačidlo „Registrovať sa“ pod registračným formulárom.

Ostatní zákazníci (ktorí nie sú členmi BONUS klubu)

Zákazníci, ktorí nie sú členmi BONUS klubu, registrujú do súťaže jednotlivé nákupy, ktoré sú následne (ak spĺňajú všetky podmienky súťaže) zaradené do žrebovania.

Postup:

 • zaregistrujte svoj nákup prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke tankujevo.sk , a to
  • vyplnením nasledujúcich údajov:
   • meno apriezvisko
   • bydlisko (ulica, mesto, PSČ)
   • telefonicky kontakt
   • e-mailová adresa
   • deň nákupu (uvedený na pokladničnom doklade)
   • poradové číslo pokladničného dokladu
   • číslo čerpacej stanice (nachádza sa na pokladničnom doklade)
  • udelením súhlasu s pravidlami súťaže a na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku,
  • potvrdením registračného formulára resp. jeho odoslaním po kliknutí na tlačidlo „Registrovať sa“ pod registračným formulárom.

5.3. Registrácia cez aplikáciu Slovnaft GO

Členom BONUS klubu stačí zaregistrovať raz ich BONUS kartu. Zákazník postupuje podľa pokynov v aplikácii Slovnaft GO. Ak sa zákazník zaregistruje cez aplikáciu Slovnaft GO, do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradené aj tie jeho transakcie, ktoré uskutočnil počas celej doby trvania súťaže (teda aj transakcie uskutočnené pred registráciou).  Ďalšie podmienky registrácie a zaradenia do zo žrebovania o dennú výhru sú totožné s podmienkami uvedenými v bode 5.2. – členovia BONUS klubu .

5.4. Nákupy zaradené do žrebovania

Do súťaže je zaradený každý nákup palív EVO 95, EVO 100 Plus, EVO Diesel, EVO Diesel Plus v hodnote aspoň 25,- EUR (s DPH), alebo ECO+ AUTOPLYN v  hodnote najmenej 20,- EUR (s DPH) (ďalej len „palivá“ ) na ktorejkoľvek ČS organizátora súťaže uhrádzané v hotovosti, akoukoľvek platobnou kartou alebo MOL Group GIFT a MOL Group GOLD  EUROPE EMPLOYEE palivovou kartou.  Nákupy uhrádzané inými ako uvedenými palivovými kartami sú zo súťaže vylúčené.

Ak zákazník uskutoční nákup s použitím svojej BONUS karty zaregistrovanej do súťaže, takýto nákup je do žrebovania zaradený 2x. Pri nákupe (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe ČS organizátora súťaže predložiť BONUS kartu. Obsluha ČS načíta BONUS kartu, čím sa nákup palív automaticky priradí k registrovanej BONUS karte.

5.4. Jeden nákup (ak účastník nie je členom BONUS klubu) alebo jednu BONUS kartu je možné pre účely súťaže registrovať len raz.

5.5. Za jeden nákup sa považuje nákup, na ktorý bol vydaný jeden pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient  (ďalej len „nákup“ ). Ak účastník uskutoční v jeden deň viac nákupov, bude do súťaže zaradený každý nákup zvlášť, tzn. účastník je zaradený do denného žrebovania toľkokrát, koľko nákupov uskutočnil. 

5.6. Originál pokladničného dokladu o nákupe , ktorý účastník zaregistroval do súťaže, je potrebné uschovať pre prípadnú kontrolu; uvedené neplatí pre členov BONUS klubu v prípade nákupov uskutočnených s použitím BONUS karty.

5.7. Vzor pokladničného dokladu:

Pravidla

6. ŽREBOVANIE

6.1. Denná výhra : 3 x darčeková palivová MOL Group GIFT karta v hodnote 

 • 50,- EUR v prípade vyžrebovania nakúpeného paliva EVO 95, EVO Diesel, ECO+ AUTOPLYN alebo
 • 100,- EUR v prípade vyžrebovania nakúpeného paliva EVO 100 Plus, EVO Diesel Plus.

6.2. Týž denná výhra : 3 x darčeková palivová MOL Group GIFT karta v hodnote 

 • 500,- EUR v prípade vyžrebovania nakúpeného paliva EVO 95, EVO Diesel, ECO+ AUTOPLYN alebo
 • 1000,- EUR v prípade vyžrebovania nakúpeného paliva EVO 100 Plus, EVO Diesel Plus.

6.3. Mesačná výhra : 3 x osobný automobil Škoda Fabia   (žrebuje sa jedno vozidlo za každý mesiac)

6.4. Výhercovia budú zverejňovaní priebežne na internetovej stránke www.tankujevo.sk .

6.5. Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať údaje zadané účastníkom pri registrácii resp. evidované v BONUS účte v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, druh natankovaného paliva, výhru/hodnotu výhry,  miesto a čas uskutočnenia nákupu . Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom; výhercovia automobilov budú kontaktovaní telefonicky.

7. VÝHRY

7.1. Žrebovanie denných výhier bude prebiehať od 3. decembra 2021 do 2. marca 2022 . Do denného žrebovania budú zaradené nákupy uskutočnené dva dni spätne pred dňom žrebovania ( napr. nákup uskutočnený 1. decembra 2021 bude do žrebovania zaradený dňa 3. decembra 2021 ). Denné výhry sa nebudú žrebovať v sobotu a nedeľu, ani v dňoch od 23. decembra 2021 do 1. januára 2022; denné výhry za uvedené dni budú zaradené do žrebovania v najbližší pracovný deň.

7.2. Týždenné výhry sa budú žrebovať od 7. decembra 2021 do 1. marca 2022 , vždy v najbližší utorok nasledujúci po týždni, za ktorý sa žrebuje. Týždenné výhry za týždeň 20. – 26. december 2021 sa budú žrebovať dňa 4. januára 2022. Posledný týždeň, ktorý je zaradený do žrebovania, je od 21. februára do 27. februára 2022. 

7.3. Mesačné výhry sa budú žrebovať vždy v 5. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci , na ktorý sa žrebovanie vzťahuje, tzn. 5. januára 2022 (za december 2021), 5. februára 2022 (za január 2022) a 5. marca 2022 (za február 2022).

7.4. Žrebovanie všetkých výhier bude prebiehať prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému, žrebovanie hlavnej výhry aj za prítomnosti notára.

8. OVERENIE VÝHERCOV

8.1. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom na kontaktné údaje uvedené v registračnom formulári do súťaže na internetovej stránke www.tankujevo.sk spravidla do 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania. Výhercovia hlavných výhier budú kontaktovaní telefonicky. Totožnosť výhercu sa overí prostredníctvom nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska.  Ak bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

8.2. Denné a týždenné výhry zašle organizátor súťaže výhercom poštou do 30 dní odo dňa žrebovania. Palivové karty sa zasielajú z bezpečnostných dôvodov neaktívne; organizátor súťaže ich aktivuje na základe mailového potvrdenia ich prevzatia výhercom. Odovzdanie hlavných výhier sa uskutoční na základe individuálnej dohody s výhercami. 

8.3. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať podľa bodu 8.1. tohto súťaženého poriadku do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi alebo rozhodnúť o prepadnutí výhry v prospech organizátora súťaže.

8.4. Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.

8.5. Výhry do súťaže poskytol organizátor súťaže.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 2.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.   

9.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa do súťaže a evidovaných o účastníkovi v jeho BONUS účte (ak je členom BONUS klubu), ako aj údaje o nákupe produktov zaradených do súťaže potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku, a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu  9.1. tohto súťažného poriadku.  

9.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú, v súlade s Nariadením [1] a  Zákonom o ochrane osobných údajov [2] na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku.

9.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9.5. Osobné údaje budú spracúvané  za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 1. tohto súťažného poriadku.

9.6. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.). 

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania interného  periodika a online magazínu https://drivemagazine.eu/ podľa bodu 1.2. tohto súťažného poriadku, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.  

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky,  a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke tankujevo.sk . Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

10.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

10.4. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

10.7. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi.  

Výhry sú predmetom dane v hodnote presahujúcej sumu 350,- €.

10.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

10.9. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke tankujevo.sk počas celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 30. 11. 2021


VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov [3] .

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou , t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk

Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podrobnejšie sú jednotlivé práva uvedené tiež na internetovej stránke www.slovnaft.sk , O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke tankujevo.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[3]   Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1
2
3
4

Registrácia do súťaže

Registrácia do súťaže

Prosím, zadajte číslo svojej BONUS karty:

Táto BONUS karta už bola zaregistrovaná do súťaže Tankuj EVO a vyhraj. Každé vaše tankovanie od 1. 12. do 28. 2. 2022 bude automaticky zaradené do žrebovania. V prípade výhry vás budeme telefonicky kontaktovať.

Ak ste túto registráciu nevykonali vy a ste držiteľom BONUS karty, prosím napíšte na info@slovnaft.sk

Neplatné číslo BONUS karty: Prosím, uistite sa, že ste číslo zadali správne.

Dosiahli ste limit neúspešných pokusov. Prosím, skúste to znova o 5 minút.

Neplatné číslo BONUS karty: Prosím, uistite sa, že ste číslo zadali správne. Začína sa s 9703.

Registrácia do súťaže

Zapojiť sa môžete aj vyplnením formulára

Zadajte tri kľúčové údaje z vášho pokladničného bloku. Kliknutím na tlačidlo Skontrolovať tieto údaje overíte. Ak sú správne, môžete Pokračovať vo svojej registrácii.

Číslo čerpacej stanice, kde ste uskutočnili nákup

Prosím, zadajte číslo čerpacej stanice z pokladničného dokladu.

Číslo čerpacej stanice musí byť číslo.

tooltip-1
Poradové číslo dokladu

Prosím zadajte poradové číslo v správnom formáte (xxx/y)

Poradové číslo dokladu musí byť číslo.

tooltip2
Dátum vyhotovenia dokladu
Pokladničný doklad si, prosím, odložte. V prípade výhry ho budete potrebovať.

Prosím, zadajte dátum vyhotovenia pokladničného dokladu.

tooltip3

Dosiahli ste limit neúspešných pokusov. Prosím, skúste to znova o 5 minút.

Vaše údaje boli úspešne overené. Môžete Pokračovať kliknutím na vedľajšie tlačidlo.


Tento blok už bol registrovaný

Ak ste túto registráciu nevykonali vy a ste držiteľom bločku, prosím, napíšte na info@slovnaft.sk

Prosím, dokončite registráciu
a vyplňte nasledujúce údaje.

V prípade výhry vás budeme kontaktovať na uvedenom tel. čísle alebo prostredníctvom e-mailu.

Meno:
Priezvisko
Ulica:
Mesto:
PSČ:

PSČ musí byť 5 čísiel bez medzier

Telefónne číslo:
+421

Prosím, zadajte vaše telefónne číslo.

E-mail:

Prosím, zadajte e-mailovú adresu v správnom formáte (meno@domena.sk)

Prosím, dokončite svoju registráciu.

Toto pole je povinné.

Toto pole je povinné.

Ďakujeme!

Úspešne ste sa zaregistrovali do súťaže.

Zavrieť